test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

พิธีสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิตศาสนกิจ (ไพโรจน์ วิโรจโน) ณ ส.ดอยปุย เชียงใหม่

+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 11.00 น.พระสงฆ์ สามเณรอุบาสก อุบาสิกาเริ่มสรงน้ำสรีระหลวงพ่อ เวลา16.00 น.ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใ­หม่ อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทาน, ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สรงน้ำหลวง เวลา 16.30 น.พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ สวดมาติกา และบังสุกุล เวลา 19.00 น. พระครูธรรมวิวัฒนคุณ วัดอรัญวิเวก เชียงใหม่แสดงธรรม, พระสงฆ์จากวัดสันติธรรม สอบถามเพิ่
วีดีโอบรรยายกาศมหาบุญจุลกฐิน วันที่ 29ตุลาคม54
+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2..
เณรน้อยให้พร น่ารักมากๆ - Thai Little Monk
+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2..
พระครูสังวรญาณโสภณ(หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑฺโฒ) วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สนทนาธรรมกับญาติโยม
+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2..
คำขานนาค ขอบรรพชาอุปสมบท (เอสาหัง)
+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2..
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ
+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2..
เดินจงกรมกลางธรรมชาติ อย่างเป็นธรรมชาติ หลวงปู่อุทัย สิริธโร สอนเดินจงกรม ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน
+++วีดีโอ:การสรงน้ำสรีระสังขารพระครูวิทิ­ตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) ณ อุโบสถ สำนักสงฆ์ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2..