พระอรหันตธาตุ

พระธาตุพระสารีบุตร
  ข้อมูลทั่วไป ชื่อเดิม: อุปติสสะ ชื่ออื่น: พระสารีบุตร สถานที่เกิด: &..

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1