พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
 
 


ประวัติหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ท่านเป็นปฐมบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานสายภาคอีสาน
มีข้อวัตรปฏิปทาเคร่งครัดในธุดงค์วัตร เป็นพระอาจารย์ของ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านมีอุปนิสัยเยือกเย็น พูดน้อย
มรณภาพในอิริยาบถกำลังกราบพระ ที่ประเทศลาว
อัฐิธาตุของท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ
มีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวโพดเป็นส่วนมาก 
   
 
   
 
   
 
   
   
 

 


พระสมเ็ด็จอังคารหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลและพระธาตุหลวงปู่เสาร์นี้เป็นสมบัติของ
สามเณรยุทธนา จันทุม ซึ่งมีจิตศรัทธาบริจาคพระธาตุหลวงปู่เสาร์ให้แก่วัดสันติธรรม
 
 

 


พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล องค์นี้เกิดจากผงอังคารของหลวงปู่
 
 
เมื่อถวายให้วัดแล้วองค์พระธาตุได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หดสั้นเข้าและหนาขึ้น


 
 
พระธาตุหลวงปู่เสาร์ ลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวโพด
ประดิษฐานที่มณฑปพระธาตุวัดป่าศรีฐานใน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐