test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปูสิม พุทฺธาจาโร)

" มรณํ เม ภวิสฺสติ พระุพุทธเจ้าสอนว่า ให้เห็นความตายที่จะมาถึงตน..."


เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ


กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2
ลำดับที่ ชื่อโฟลเดอร์ แสดงไฟล์เสียงในโฟลเดอร์
1 Disc 1 แสดงไฟล์
2 Disc 2 แสดงไฟล์
3 Disc 3 แสดงไฟล์
4 Disc 4 แสดงไฟล์
5 Disc 5 แสดงไฟล์
6 Disc 6 แสดงไฟล์
7 Disc 7 แสดงไฟล์
8 Disc 8 แสดงไฟล์
9 Disc 9 แสดงไฟล์
10 Disc 10 แสดงไฟล์