test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน

ชาติภูมิ

นามเดิม ศรีนวล อามาตะ เกิดเมื่อ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๐๓ (เกิดจริง ปี ๒๕๐๒)
ที่บ้านอีกุด ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
บิดาชื่อ นายอวน อามาตะ มารดาชื่อ นางอรดี อามาตะ
มีพี่น้องทั้งหมด ๓ คน ท่านเป็นคนที่ ๓ ปัจจุบัน บุคคลที่กล่าวมาทุกคน ได้เสียชีวิตหมดแล้ว

 

บรรพชา

เมื่อวันที่ ๖ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๖ (บรรพชาจริง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕)
ณ พัทธสีมา วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โดยมี พระวินัยโสภณ (พระเทพสิทธาจารย์ จันทร์ เขมิโย) เป็นพระอุปัชฌาย์
ท่านอยู่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมกับ พระรัชมงคลนายก (หลวงตาคำดี ปญฺโญภาโส)
ซึ่งเป็นพระหลวงตาของท่าน ที่วัดสันติกุสุมาลย์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร
เป็นเวลา ๒ ปี จึงได้ติดตามหลวงคำดี ขึ้นมาทางเหนือ และหลวงตาได้ฝากท่าน
ไว้กับหลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต เพื่ออยู่ศึกษาปริยัติธรรมและภาคปฏิบัติ
ณ วัดสันติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน

อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๔
ณ พัทธสีมา วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับฉายาว่า “วิมโล” แปลว่า ผู้มีมลทินไปปราศ หรือ ผู้ปราศจากมลทิน
โดยมี คุณแชร์ นพ.บัญชา นางสงบ ปัญญาตรง เป็นเจ้าภาพบวช
พระอุปัชฌาย์ คือ พระพุทธพจนวราภรณ์ พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระนพีสีพิศาลคุณ พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระครูปลัดบุญเพ็ง โสภโณ (พระวินัยโกศล )

การศึกษา

จบม.ศ. ๓ ซึ่งเป็นระดับการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนสมัยนั้น
จบ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค

การศึกษาภาคปฏิบัติ

นับตั้งแต่เริ่มอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ ๑ พรรษา ท่านก็ได้เที่ยวปลีกวิเวก ในช่วงออกพรรษา ตามถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ
อาทิเช่น ทุ่งใหญ่นเรศวร เขตชายแดนพม่า และแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น
เมื่อใกล้ถึงเวลาเข้าพรรษา ท่านก็จะกลับมาวัดสันติธรรม และอยู่จำพรรษาที่นี่ มีเพียงบางพรรษาที่ท่านไม่ได้กลับมา เพราะได้อยู่จำพรรษาที่ป่าช้า เมืองมะละแหม่ง
ประเทศพม่า จนพรรษาครบ ๑๐ พรรษา ท่านจึงได้หยุดการออกเที่ยวธุดงค์ เพราะหลวงพ่อมหาทองอินทร์ ได้แต่งตั้งให้เป็นพระเลขาฯ จึงไม่สามารถออกไปเที่ยว
ธุดงค์เป็นเวลานาน ๆ ได้อย่างแต่ก่อน

การศึกษาพิเศษ

• ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ ๓ ของกรมการศาสนา
• ผ่านการอบรมหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการชั้นสูง รุ่นที่ ๒๕
• ผ่านการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูต สายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕

งานปกครอง

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน (ธ)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าคณะตำบลแม่สูน (ธ)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเจ้าคณะตำบลสันกำแพง (ธ)
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม

การเผยแผ่

ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปปฏิบัติศาสนกิจ ที่เป็นประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี เป็นเวลา ๑ พรรษา


สมณศักดิ์

ปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ที่ พระปลัด ของพระวิมลธรรมญาณเถร เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)
ปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ที่ พระครูวิมลธรรมรัต
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลสันกำแพง (ธ)
เป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ที่ "พระครูวิมลธรรมรัต"