test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่


พระมหาเขษียร เขมโก (นราเก)พระมหากิตติ กิตฺติวณฺโณ (แย้มสาย)พระไพศาล ฐิตคุโณ (วาทกิจ)พระครูสมุห์สมชาย เมตฺติโก (ซิ้มประเสริฐ)พระกานต์ สจฺจวโร (อ่อนศรี)พระมหาไพ ผลปุญฺโญ (ชุมปัญญา)พระจักรกฤษณ์ นนฺทิโย ( ด้วงแสง)พระขจรไกล อตฺตสุโภ (ศุภลักษณ์)พระนิธิกร รกฺขิตธมฺโม ( บุตรอินทร์)


กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 5 1 2 3 4 5