test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

ข้อกฏิกาสงฆ์ สัมมาปฏิบัติ (โดย พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม)
ข้อกติกาสงฆ์สัมมาปฏิบัติ ว่าด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รจนาโ.....

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1