ขอเชิญสั่งจองรูปเหมือนขนาด ๕ นิ้ว
หลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญญมากโร
วัดป่าหมู่ใหม่  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นแรกสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์
   
ข้อมูลจาก วัดสันติธรรม

ภาพประกอบโดย อามาตะ

 

ใบจองหลวงพ่อประสิทธิ์ ต้านหน้า

 

ใบจองหลวงพ่อประสิทธิ์ ด้านหลัง

 

*** ประกาศ เนื่องจากการจัดสร้างรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร
ทีได้กำหนดให้วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นวันปิดจอง นั้น
ทางวัดสันติธรรมโดยมีพระครูวิมลธรรมรัตและคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อ
มีพระอาจารย์ชุมพร สจฺจญาโณ แห่งวัดป่าหมู่ใหม่ ได้ประชุมปรึกษาว่า ข่าวการจัดสร้างยังไม่แพร่หลาย ทำให้มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อ เป็นจำนวนมากที่ยังไม่ทราบข่าวการจัดสร้างดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นการตัดโอกาสของลูกศิษย์ที่ยังไม่ทราบข่าว จึงมีมติให้เลื่อนกำหนดการ จองออกไปจนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงจะปิดจอง
ดังนั้น จึงประกาศให้คณะศิษย์ของหลวงพ่อหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

วัดสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์มาเป็นเวลากว่า ๑ ปีแล้ว ขณะนี้ศาลาปฏิบัติธรรม ไกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกประมาณ ๗ ล้านบาท

ทางวัดสันติธรรมได้กราบเรียนขออนุญาตจาก หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร แห่งวัดป่าหมู่ใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อ ขนาด ๕ นิ้ว เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ ซึ่งหลวงพ่อได้เมตตาอนุญาต ให้จัดสร้างตามจำนวนที่มีผู้จองเท่านั้น

จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดี  ที่ลูกศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อจะได้ร่วมกันสร้าง มหากุศลและได้รูปเหมือนของหลวงพ่อ ไว้บูชาในโอกาสเดียวกัน ซึ่งหลวงพ่อไม่ได้อนุญาตให้จัดสร้างบ่อยนัก นับว่าเป็นรูปเหมือนขนาดบูชารุ่นแรกของท่าน ซึ่งผู้ร่วมทำบุญจะได้ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์อันเป็นที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จาก ๓ ประเทศ ไทย - อินเดีย - ศรีลังกา และพระอรหันตธาตุ สมัยพุทธกาลและปัจจุบันอีกจำนวนมากอาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล,หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, ครูบาเจ้าศรีวิชัย  สิริวิชโย
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, เป็นต้นและประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งและอัฐิธาตุ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม รูปที่ ๑, หุ่นขี้ผึ้งอัฐบริขารพระนพีสีพิศาลคุณ  (หลวงพ่อมหาทองอินทร์   กุสลจิตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม รูปที่ ๒ เป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับ พระธาตุที่สำคัญในอนาคต

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจจองรูปเหมือนของหลวงพ่อได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รับพระรูปเหมือนได้ ในวันออกพรรษา โดยท่านสามารถจองได้ที่วัดโดยตรง หรือส่งธนาณัติถึง พระครูวิมลธรรมรัต วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ปณ.ช้างเผือก ๕๐๓๐๐ กรอกแบบฟอร์มใบจองพร้อมแนบ หากต้องการให้ทางวัด จัดส่งรูปเหมือนไปให้ทางไปรษณีย์ กรุณาช่วยค่าจัดส่งองค์ละ ๑๐๐ บาท

หรือ โอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี วัดสันติธรรม (หลวงพ่อประสิทธิ์) เลขที่บัญชี ๓๙๐ - ๔ - ๔๔๔๗๗ - ๙ แล้ว ส่งโทรสาร (FAX) สำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ มาที่ ๐ - ๕๓๒๒ - ๑๗๙๒

ติดต่อ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๒๒-๑๗๙๒ หรือ ๐-๘๑๖๐-๒๗๕๐๐

กำหนดการการจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญฺญมากโร

วันที่  ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
 เปิดจอง

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ปิดจอง สรุปยอดจำนวนที่แน่นอนที่จะจัดสร้าง  
                                
วันที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๒ ทำพิธีเถราภิเษกรูปเหมือน โดยมีหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
เป็นองค์ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะเกจิสายกรรมฐาน  ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้จัดสร้าง จะได้กำการเจริญพุทธมนต์ตลอดไตรมาส     
  
วันที่ ๕ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ รับรูปเหมือน        

*สำหรับท่านที่จอง  แต่ยังชำระเงินไม่ครบตามจำนวน  กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒  หากพ้นกำหนดนี้แล้ว  คณะกรรมการจะถือว่าท่านสละสิทธิ ขอยกเลิกใบจองดังกล่าว   เนื่องจากคณะกรรมการจะจัดสร้างเท่าจำนวนจองที่ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น และจะไม่คืนเงิน ค่ามัดจำให้   

*การรับพระถ้ามาไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ส่งไปให้ที่บ้านแล้วไม่ได้มารับภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

 

หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบล่าสุดที่ไ้ด้รับการแก้ไขแล้ว เป็นครั้งที่ ๓

 

รูปเหมือนของหลวงพ่อประสิทธิ์ ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ความคืบหน้าของอาคารพิพิธภัณฑ์ล่าสุดเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒

 

 


ใบจองบูชา
พระรูปเหมือนหลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญญมากโร รุ่นแรก
“สร้างพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์” วัดสันติธรรม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่...............................................................
ชื่อ.......................................................สกุล.........................................................
รหัสประจำตัวประชาชน   
ที่อยู่ บ้านเลขที่........................ หมู่.............ซอย..........................................................
ถนน...............................................ตำบล....................................................................
อำเภอ................................................ จังหวัด............................................................
รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์บ้าน......................................................
มือถือ.............................................................................................................................
E-mail  Address  ............................................................................................................
ขอร่วมบริจาคปัจจัยสร้างพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ วัดสันติธรรม   ด้วยการเช่าบูชาพระรูปเหมือน ขนาด  ๕  นิ้ว  หลวงพ่อประสิทธิ์     ปุญญมากโร   
วัดป่าหมู่ใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ องค์ละ ๒,๕๐๐ บาท  จำนวน............. องค์ 
รวมเป็นเงิน.............................................................................................................

............................................................................ผู้สั่งจอง                                                                       
............/................/..............

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการการจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อประสิทธิ์   ปุญฺญมากโรกรรมการฝ่ายสงฆ์

 

๑.      พระราชเจติยาจารย์              
๒.      พระพุทธิสารโสภณ
๓.      พระครูสังวรญาณโสภณ             
๔.      พระครูวิทิตศาสนกิจ         
๕.      หลวงพ่อประสิทธิ์  ปุญฺญมากโร    
๖.       พระครูจิตตภัทราภรณ์                       
๗.       พระครูธรรมวิวัฒนคุณ    
๘.       พระครูสุเมธปัญญาคุณ                        
๙.       พระครูธรรมวารีนุรักษ์                     
๑๐.     พระครูโสภณกิตยากรณ์                   
๑๑.     พระอาจารย์ภุชงค์ อภิปุญฺโญ                      
๑๒.     พระครูวิมลธรรมรัต                          
๑๓.     พระอาจารย์จรัญ อภิชาโต                   
๑๔     พระครูสิทธิธรรมมงคล  
๑๕.    พระโสภณธรรมสาร
๑๖.     พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ                  
๑๗.    พระอาจารย์ชุมพร สจฺจญาโณ       
๑๘     พระครูโสภณธรรมประทีป             
๑๙.     พระมหาเขษียร  เขมโก
๒๐.     พระมหากิตติ   กิตฺติวณฺโณ 
๒๑.     พระครูสมุห์สมชาย เมตฺติโก           
๒๒.    พระสัมภาษณ์   สมฺภาโส                 
๒๓.    พระไพศาล  ฐิตคุโณ                         
๒๔.    พระมหาฉลอง  อริยวํโส                  
๒๕.    พระพลเอกอภิเทพ  อภิเทโว 
๒๖.     พระสมบัติ  คุณธาโร   
๒๗.    พระมหาไพ  ผลปุญโญ                    
และพระภิกษุสามเณรวัดสันติธรรมทั้งหมด

รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน(ธ)                             
เจ้าคณะตำบลเชียงดาว (ธ)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน (ธ)                               
เจ้าอาวาสวัดป่าหมู่ใหม่
เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ธ)   
เจ้าคณะตำบลแม่แตง (ธ)                                 
เจ้าคณะอำเภอฝาง–พร้าว– เชียงดาว (ธ)                      
เจ้าคณะตำบลริมใต้ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาปล่อง    
เจ้าอาวาสวัดป่าเทพเนรมิต                              
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม และเจ้าคณะตำบลสันกำแพง (ธ)        
เจ้าอาวาสสำนักหนักสงฆ์ถ้ำเหง้า             
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม               
เจ้าคณะอำเภอแม่ริม – แม่แตง (ธ)                
เจ้าคณะตำบลช้างเผือก (ธ)
วัดป่าหมู่ใหม่
เจ้าคณะตำบลยุหว่า (ธ)     
วัดสันติธรรม                       
วัดสันติธรรม                       
วัดสันติธรรม
วัดสันติธรรม       
วัดสันติธรรม                       
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  - ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธ)
วัดสันติธรรม                       
วัดสันติธรรม                       
วัดสันติธรรม
และพระภิกษุสามเณรวัดสันติธรรมทั้งหมด

 

กรรมการฝ่ายฆราวาส


๑. พลตรีธงชัย   เทพารักษ์ ผบ.มทบ. ๓๓ จ.เชียงใหม่
๒. คุณประพันธ์   สุจริตพานิช
๓. คุณเพ็ญนี   อัครชิโนเรศ
๔. คุณไพโรจน์- คุณนันทพร     สุนทร
๕. คุณนพดล อานนทวิลาศ – บจ. นพดลพานิช
๖. คุณพิบูลย์  อุดมสิทธิกุล และครอบครัว
๗. บจ. พิบูลย์คอนกรีต จำกัด
๘. บจ. พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
๙. คุณสมหวัง อุดมสิทธิกุล และครอบครัว
๑๐. คุณกิติศักดิ์  อุดมสิทธิกุล และครอบครัว
๑๑. คุณวิศณุ  วิเศษสิงห์ และครอบครัว
๑๒. คุณณรงค์     ตนานุวัฒน์
๑๓. คุณวิทยา    เชาว์วุฒิมา
๑๔. คุณอนุพงษ์ - คุณอรวรรณ    โลหะวานิชบุตร
๑๕. ร้านเชียงใหม่อริยกิจ
๑๖. คุณไทณ์  โรจน์รัตนจินดา
๑๗. ดร.ธวัช คำธิตา - โรงพิมพ์ธนุชพริ้นติ้ง
๑๘. คุณวิไล     ใจหาญ
๑๙. คุณชาตรี     ยศสมแสน
๒๐. คุณเปมิกา     ชัยวณิช
๒๑. คุณศรีสุรางค์   ศรีสุกรี
๒๒. คุณชายชาตรี– คุณประภัสสร   ลิ้มจรูญ
๒๓. คุณสราวุธ  แซ่เตี๋ยว
๒๔. คุณสมจิตร     ตียพันธ์
๒๕. คุณวันทนา อาโรร่า
๒๖. ดร.พิมพ์ใจ     อาภาวัชรุตม์
๒๗. คุณลำดวน- คุณชฎิล    เบน
๒๘. พล.ต.ต.สุพรรณ      ปองทอง
๒๙.พ.อ.ธนศักดิ์- คุณอภิญญา    เก่งถนอมม้า
๓๐. พ.อ.สัชฌากร – คุณสุรภี     คุณยศยิ่ง
๓๑. ศ.ทพ.ดร.อะนัฆ         เอี่ยมอรุณ
๓๒. คุณปาลชัย  ชวาลา
๓๓. คุณสาธิต     พงศ์พันธุภักดี
๓๔. คุณวินัย        ธนาคีรี
๓๕. ร.ศ. อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว
๓๖. คุณรุ้งลาวัลย์    ยศสมแสน
๓๗. คุณชาญวิทย์    ทองเสงี่ยม
๓๘. อาจารย์ปัญญา    ยาวิราช
๓๙. คุณไพบูลย์    จันทรมังกร
๔๐. คุณวัลยา     วิทยถาวรวงศ์
๔๑. คุณปกรณ์  ธรรมพิทักษ์
๔๒. พ.ต.ท.มานพ – สุพิชา   พิมสาร
๔๓. คุณอนันต์ชัย – คุณเบญจมาศ   นิมมานเหมินทร์
๔๔. ร.ศ.ธนรักษ์ – คุณกรองทิพย์     เมฆขยาย
๔๕. คุณพงษ์สันต์      เจริญกุศล
๔๖. คุณสามารถ อาษากิจ
๔๗. คุณนเรศ      คงตางาม
๔๘. คุณชนธัญ   เลิศรัตนากุล
๔๙. คุณเกรียงศักด์ –  คุณชนิดา   สาธร
๕๐. คุณนภาพร   พาณิชย์พันธ์
๕๑. คุณสุวัชรา      จุ่นพิจารณ์
๕๒. คุณรวีวรรณ      วิจิตรพงษา
๕๓. คุณกมล-คุณพวงผกา ตรีวัฒนกูล  และครอบครัว
๕๔. คุณไพบูลย์  วงศ์หาญ
๕๕. คุณปิยพร     กันเขตต์
๕๖. คุณกัลยา       สุนิลหงส์
๕๗. คุณสวัสดิ์   ชุ่มวิเศษ    และครอบครัว
๕๘. คุณอิศรา – มณฑิรา  ลีศิริโสภา
๕๙. ร้านอี้จุ้นหลี
๖๐. อาจารย์ปิยะธิดา   ตียาภรณ์
๖๑. สวนโอมเชียงใหม่
๖๒. คุณโจเซพ  –  คุณวิภารัตน์     โรเซ่
๖๓ คุณเพ็ญพร    ศิลานนท์
๖๔. คุณแม่บัวผิน     วงศ์พานิช
๖๕. คุณกาญจนา    สุมลศิริ
๖๖. คุณสุภร         วาทกิจ
๖๗.รศ.ปรีชา -  คุณอาภรณ์     สุทธปรีชา
๖๘. ศ.ดร.สิทธิ์    บุตรอินทร์
๖๙. คุณหย่งตี่ -  คุณศศิมา     พรรณวานิช
๗๐. คุณรัชนี        อัตวุฒิ
๗๑. คุณฟ่าง – คุณภิญญาพัชร์   แสงขุรัง

 
 
วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓-๒๒๑๗๙๒  ๐๘-๗๑๙๓-๓๑๖๙  ๐๘-๖๑๘๗-๓๙๔๒ และ ๐๘-๑๖๐๒-๗๕๐๐