พระธาตุพระสุปฏิปันโน

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร


  


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ท่านเป็นพระมหาบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานสายภาคอีสาน

มีข้อวัตรปฏิปทาเคร่งครัดในธุดงค์วัตร

มีลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติตามและมีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก

หลังจากท่านมรณภาพแล้วอัฐิธาตุส่วนต่าง ๆ 

ในร่างกายของท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ

มีลักษณะหลากหลายและงดงามยิ่งนัก   


พระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตชุดนี้ ได้รับมาจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งท่านบอกว่าเป็นพระธาตุที่แปรสภาพมาจากอัฐิของหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นส่วนที่หลวงปู่ผั่น ปเรสโก วัดป่าหนองไคร้ จังหวัดยโสธร ได้รับแบ่งมาในวันเก็บอัฐิหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าสุทธาวาสพระธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ชุดนี้ได้รับมาจากพระไทยวัฒน์ ปญฺญาธโร วัดป่าบ้านโพนแพง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (ปัจจุบันลาสิกขา) เป็นพระธาตุที่แปรสภาพมาจากอุจจาระ ของหลวงปู่มั่น ซึ่งพระไทยวัฒน์ท่านมียายเป็นแม่ชี บวชอยู่อุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าบ้าน หนองผือ หลังจากหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพแล้ว ได้มีการแจกแบ่งอัฐิธาตุ แม่ชีไม่ได้รับอัฐิธาตุ ของหลวงปู่ เพราะท่านจะแจกให้พระเถระที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด ในเวลาต่อมาแม่ชีและ ลูกศิษย์ท่านอื่นๆ ได้ทำการขุดถานของหลวงปู่มั่น และนำเอาอุจจาระของท่านขึ้นมาสักการะบูชา ในระยะแรกนั้น มีลักษณะเป็นก้อนดินสีดำ เมื่อนำมาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาในเวลาหลายปีต่อมา จึงได้แปรสภาพดังที่ปรากฏในรูป ปัจจุบันพระธาตุนี้ประดิษฐานอยู่ ณ วัดสันติธรรม และจะนำขึ้นประดิษฐานบนมณฑปพิพิธภัณฑ์พระธาตุในเวลาต่อไป
ข้อมูลพิเศษ*

สามารถกราบอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่นได้ที่

๑.พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทฺธาวาส จังหวัดสกลนคร 

๒.วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา

๓.วิหารหลวงปู่มั่น วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

๔.มณฑปบูรพาจารย์ วัดป่าอาจารย์มั่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๕.กูฏิหลวงปู่มั่น วัดป่าบ้านหนองผือ อำเภอพรรณนิคม จังหวัดสกลนคร

๖.บ้านเรือนไทย ลาดพร้าว กรุงเทพ