ปกิณณกะ

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

 

ข้อมูลจาก

www.relicsofbuddha.com


 

 

การอัญเชิญพระธาตุ


วิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วิธีอัญเชิญโดยทั่วๆไปมีดังนี้ 

1. จัดที่บูชาให้สะอาด 

2. ตั้งพานมะลิบูชา (ถ้ามี) 

3. นำน้ำสะอาดใส่ขันสัมฤทธิ์ตั้งไว้หน้าที่บูชา (ตามวิธีโบราณ) 

4. ชำระล้างร่างกายให้สะอาด 

5. ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง มีสมาธิ 

6. สมาทานศีล 

7. ระลึกถึงพระพุทธคุณ (ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ อิติปิโสฯ)

 

สวดคาถาอัญเชิญพระธาตุ ดังนี้ 

" อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต อัสสามิมะหันตา ภินนะมุตตา จะ มัชฌิมา ภินนะตัณฑุลา จะ ขุททุกะ สาสะปะมัตตา เอวัง ธาตุโย สัพพัฏฐาเน อาคัจฉันตุ สีเสเม ปัตตันตุ " 

หรือ 

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ "