ปกิณณกะ

พระธาตุประำจำปีเกิด ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา

พระธาตุประจำปีเกิด ๑๒ ปีนักษัตร
ตำนานการบูชาพระธาตุ


คำว่า พระธาตุ มีความหมายสองนัยคือ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และสถานที่หรือ พระเจดีย์ที่มีพระบรมธาตุบรรจุ โดยแต่ละแห่งจะมีตำนานที่เล่ามูลเหตุการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งสัมพันธ์กับการเสด็จโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้าในดินแดนต่างๆ สถานที่ที่มีพระบรมธาตุเจดีย์ เหล่านี้ มักจะกลายเป็นเมืองสำคัญในเวลาต่อมา

ลักษณะพระบรมธาตุ

ลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุที่บรรยายไว้ในตำนานมีลักษณะเหมือนถั่วแตก หรือข้าวสารหัก หรือเมล็ดพันธุ์ผักกาด กลมเกลี้ยงขนาดเท่าเม็ดพุทรา มีสีทองอุไร สีแก้วผลึก หรือแก้วมุกดา สีดอกพิกุล บางองค์มีรูทะลุได้ตามปกติจะบรรจุพระบรมธาตุไว้ใต้ ฐานเจดีย์ หรือเรือนธาตุ โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถนำออกมาได้ เว้นแต่พระธาตุศรีจอมทอง และนอกจากการบูชา พระบรมธาตุของ พระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีการบูชาพระธาตุของพระอรหันต์หรือพระสาวกด้วย

คติการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

ในสังคมไทย ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรที่สัมพันธ์กับปีเกิด และการนับอายุของแต่ละคน เป็นที่รับรู้กันแพร่หลาย ในแต่ละปีนักษัตร จึงกำหนดด้วยสัญลักษณ์เป็นสัตว์ประจำปีเกิด หรือที่เรียกว่า ๑๒ นักษัตร สำหรับในดินแดนภาคเหนือของไทย ความเชื่อเรื่องปี นักษัตรยังสัมพันธ์ กับคติการบูชาพระบรมธาตุ ดังปรากฏเป็นประเพณีการชุธาตุหรือการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด โดยครั้งหนึ่งใน ชีวิตควรมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตน เพื่อความเป็นสิริมงคล

การบูชาพระบรมธาตุ

สมัยโบราณมักจะบูชาพระบรมธาตุด้วยเครื่องหอมและข้าวตอกดอกไม้ ตามปกติแล้วจะสรงพระธาตุ ด้วยน้ำสะอาด อาจเจือด้วยน้ำหอม เนื่องจากพระบรมธาตุส่วนใหญ่บรรจุอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ การสรงน้ำจึงกระทำโดยการราดน้ำไปบนองค์พระเจดีย์ พระธาตุบางองค์จะต้อง ใช้น้ำจากแหล่ง พิเศษ อย่างเช่น การสรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง ใช้น้ำจากแม่น้ำกลางเจือด้วยน้ำหอม หรือแก่นจันทน์กล่าว ได้ว่าคติการ บูชาพระธาตุปีเกิด และตำนานที่เกี่ยวข้องสะท้อน ถึงการแพร่ กระจายของพุทธศาสนาในดินแดนไทยมาแต่โบราณ นอกจากนี้การสร้าง พระบรมธาตุเจดีย์ ยังสัมพันธ์กับการเกิดชุมชนเมืองต่างๆ อันก่อให้เกิดคติความเชื่อและ วัฒนธรรมร่วมกัน ของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในภาคเหนือของไทยที่มีกลุ่มชนมากมายอาศัยอยู่ โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลาง แห่งจิตใจการเดินทาง ท่องเที่ยวไหว้พระธาตุปีเกิดมีความสะดวกอย่างยิ่ง เนื่องจากพระธาตุส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ จึงสามารถจัดเส้นทางสำหรับไหว้พระธาตุในจังหวัดใกล้เคียงได้ เช่น เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง หรือ เชียงราย-น่าน-แพร่ เป็นต้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้อิ่มใจในบุญกุศล ทว่ายังได้ชมศิลปะและ สถาปัตยกรรมอันงดงามของแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย

เพราะเหตุใด พระธาตุประจำปีเกิดจึงต้องอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ?


ในสมัยก่อน อาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และพม่า ต่างเป็นแว่นแคว้นข้างเคียงที่มีความสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรม กันมาก่อน การกำหนดให้มีการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด จึงเป็นกลไก อย่างหนึ่ง ของการเดินทางติดต่อกันทำให้คนแต่ละเมืองที่อยู่ในเขตวัฒนธรรมเดียวกัน มีความสัมพันธ์ ไปมาหาสู่กันได้อย่างใกล้ชิดขึ้น

หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนิกชนต่างก็ให้ความสำคัญต่อ พระบรมสารีริกธาตุ หรือ กระดูกของพระพุทธเจ้า ซึ่งมักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า พระบรมธาตุ หรือ พระธาตุ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก เป็นเศษส่วนจากพระวรกายที่เหลืออยู่ไม่มากนัก จึงทำให้ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

ในสมัยโบราณ มีการประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ใต้เนินดินรูปครึ่งวงกลม แล้วปักฉัตรไว้ด้านบน เพื่อยกย่องและแสดงเกียรติยศของผู้ตายตามธรรมเนียมอินเดียโบราณ ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศก ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดและแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุออกไปบูชายังเมืองต่าง ๆ ทำให้มีการสร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุขึ้นทั่วไป โดยมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

สถูปเจดีย์สำคัญของบ้านเมืองต่าง ๆ ล้วนได้รับการอธิบายว่าเป็นสถานที่บรรจุพระบรมธาตุ ฉะนั้น บางครั้งจึงนิยมเรียกสถูปเจดีย์เหล่านั้นว่า พระธาตุ ซึ่งหมายถึง พระบรมธาตุซึ่งบรรจุอยู่ภาย ในสถูปเจดีย์นั่นเอง

ดังนั้น การไหว้สถูปเจดีย์ ไม่ว่าจะมีรูปทรงงดงามแปลกพิศดารเพียงใดก็ตาม แต่หัวใจของการไหว้ ที่แท้จริงแล้ว ก็คือ การกราบ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ภายในสิ่งก่อสร้าง เหล่านั้น ดังนั้น การสักการะจึงควรกระทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลศตัณหา และที่สำคัญ ต้องระลึกเสมอว่า พระบรมธาตุไม่ใช่ผู้บันดาลสิ่งต่าง ๆ จึงไม่ควรขอสิ่งใดนอกจากสวัสดิมงคล

พระธาตุประจำปีชวด
พระบรมธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบรมธาตุศร..
พระธาตุประจำปีฉลู
  พระบรมธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พระธาตุล..
พระธาตุประจำปีขาล
  พระบรมธาตุช่อแฮ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่   พระธาตุ..
พระธาตุประจำปีเถาะ
  พระบรมธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พระธาตุแ..
พระธาตุประจำปีมะโรง
  พระบรมธาตุพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชีย..
พระธาตุประจำปีมะเส็ง
เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา หรือเจดีย์วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือเจดีย์พุทธคย..
พระธาตุประจำปีมะเมีย
พระบรมธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียรม่า หรือพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จ..
พระธาตุประจำปีมะแม
พระบรมธาตดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    พระธาตุดอยสุเทพ พระธา..
พระธาตุประจำปีวอก
  พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   พระธาตุพนม พระธาตุประจำผ..
พระธาตุประจำระกา
พระบรมธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน   พระบรมธาตุหริภุญชัย พระธาตุปร..
พระธาตุประจำปีจอ
  พระบรมธาตุเ้จดีย์เกศแก้วจุฬามณี สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือพ..
พระธาตุประจำปีกุน
พระบรมธาตุดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย    พระธาตุดอยตุง พระธ..

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1