พระธาตุพระสุปฏิปันโน

พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล) วัดเลียบ อุบลราชธานีหลวงปู่เสาร์  กันตสีโล 

วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ท่านเป็นปฐมบูรพาจารย์ของพระกรรมฐานสายภาคอีสาน

มีข้อวัตรปฏิปทาเคร่งครัดในธุดงค์วัตร เป็นพระอาจารย์ของ 

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านมีอุปนิสัยเยือกเย็น พูดน้อย 

มรณภาพในอิริยาบถกำลังกราบพระ ที่ประเทศลาว 

อัฐิธาตุของท่านได้แปรสภาพเป็นพระธาตุ

มีลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวโพดเป็นส่วนมาก 

 พระสมเ็ด็จอังคารหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลและพระธาตุหลวงปู่เสาร์นี้เป็นสมบัติของ

สามเณรยุทธนา จันทุม ซึ่งมีจิตศรัทธาบริจาคพระธาตุหลวงปู่เสาร์ให้แก่วัดสันติธรรม

 

พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล องค์นี้เกิดจากผงอังคารของหลวงปู่

  

เมื่อถวายให้วัดแล้วองค์พระธาตุได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง หดสั้นเข้าและหนาขึ้น

พระธาตุหลวงปู่เสาร์ ลักษณะเหมือนเมล็ดข้าวโพด 

ประดิษฐานที่มณฑปพระธาตุวัดป่าศรีฐานใน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร