'สมเด็จพระสังฆราช'ถวายพระพร'ในหลวง'

 

'สมเด็จพระสังฆราช'ถวายพระพร'ในหลวง'ด้วยพระพุทธภาษิต 'ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนฉัตรหรือร่มใหญ่ในฤดูฝน' และ 'พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย'

 

                   1 ธ.ค.55 พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ความว่า ชาติไทยเราได้รักษาสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง ควบคู่กันมาโดยตลอด คือ รักษาพระพุทธศาสนา และมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขของชาติ นับได้ว่าเป็นการดำเนินตามพระพุทธภาษิตที่ว่า “ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนฉัตรหรือร่มใหญ่ในฤดูฝน” และ “พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย”

                  ธรรมเปรียบเสมือนร่มใหญ่ในฤดูฝนของผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง ฉันใดพระราชาผู้ทรงธรรมย่อมเป็นร่มใหญ่ของปวงประชานิกรฉันนั้น

                  ประเทศไทยเราได้มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นฉัตรใหญ่มาโดยลำดับ แต่ละพระองค์มีพระราชกฤดาภินิหารต่างๆกัน ตามควรแก่เหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นๆ เป็นประดุจทรงอุปบัติเพื่อกอบกู้สถานการณ์และดำรงรักษาแผ่นดินไว้ให้เป็นสุข

                  พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าย่อมประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงประชานิกรและบ้านเมืองเพียงไร ทรงดำรงพระองค์ในราชธรรมโดยมิได้บกพร่อง ควรที่ประชาชาวไทยทุกหมู่เหล่าจักได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

                  ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 นี้จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยพร้อมกันอธิษฐานจิต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยยิ่งๆขึ้นไป ตลอดจิรกาล ขอพระราชทานถวายพระพร

 

เริ่มพิธีอุปสมบท125นาคเฉลิมพระเกียรติ'ในหลวง'


                 ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ มณฑลพิธีลานธรรม วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีหน่วยงานราชการและประชาชนมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

                พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในฐานะเจ้าคณะภาค 17 กล่าวว่า พิธีบรรพชาอุปสมบทวันนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประกอบกับวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตาม การบวชในครั้งนี้ มีผู้มาสมัครและผ่านการสอบคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 125 นาค เมื่อบวชแล้วจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรที่ทางวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 15 วัน และ 1 เดือน ตามลำดับพระราชทานเครื่องราชฯช้างเผือก'ดิสธร วัชโรทัย'                เว็บไซต์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/034/1.PDF เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี 2555 ให้แก่ข้าราชการที่ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายดิสธร วัชโรทัย 2.นายประดิษฐ์ ปัญจวีนิน และ 3.นายอุดม คชินทร ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย.2555 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

                สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกครั้งนี้ นายดิสธร วัชโรทัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีนิน เป็น ผอ.โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และเป็นแพทย์ผู้ถวายการเข็นรถเข็นไฟฟ้าพระที่นั่ง ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

1-7 ธ.ค.ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่วัดมหาธาตุฯ

               ขณะเดียวกันระหว่างวันที่ 1-7 ธ.ค.มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ  อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์  วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กทม. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2236878

 

มส.สร้างพระพุทธทองคำประจำพระชนมพรรษาถวาย

              นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากกรณีมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาประจำพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 นั้น

              ในการประชุม มส. เมื่อเร็วๆนี้ได้รายงานความคืบหน้าโครงการดังกล่าวว่า การจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า พระพุทธธรรมมิกราชบพิตร ภูมิพลนริศรจตุราสีติวรรษมงคล (พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมิกราช สร้างถวายในวาระมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา) ซึ่งมส.ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจำลองตามแบบพระพุทธรูปปางลีลาประจำพระชนมพรรษาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520

              นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า พระพุทธรูปปางลีลาจัดสร้างด้วยเนื้อทองคำ 99.99% สูง ตลอดรัศมี 38 ซม. น้ำหนักทองคำประมาณ 20 กิโลกรัม แท่นฐาน 8 เหลี่ยมสร้างด้วยเนื้อทองคำขาวน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเททอง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)     

              นอกจากนี้ในวันที่ 23 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระแก้ว

              "การจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มาก นอกจาก มส.แล้วยังมีคณะสงฆ์ จีนนิกายและอนัมนิกายและประชาชนคนทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเพื่อร่วมจัดสร้างด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อจัดสร้างพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อย มส.ก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป" ผอ.พศ. กล่าว

 

ที่มา : ไทยรัฐ 1 ธ.ค. 55

ตั้งกระทู้โดย : admin
เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2555 : 22.30 น.
IP Address : 223.207.XXX.XXX


ความคิดเห็นที่ 1

Posts like this brtighen up my day. Thanks for taking the time.

แสดงความคิดเห็นโดย : sLsLilcxCEiqDIeEacM เมื่อวันที่ : 20 ธันวาคม 2555 : 04.02 น. IP Address : 212.219.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

zRPn8t mqxtefpanphg

แสดงความคิดเห็นโดย : tjtxyiNMlnwJFL เมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม 2555 : 10.56 น. IP Address : 158.109.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

car insurance quote %]] auto insurance quote >:[[

แสดงความคิดเห็นโดย : zLBPEuzqLLzl เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 2556 : 19.07 น. IP Address : 77.225.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

florida auto insurance 253 buy cialis online 282 auto insurance quotes wkou

แสดงความคิดเห็นโดย : RVRaYWkFhRk เมื่อวันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2556 : 07.18 น. IP Address : 186.227.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

nexium hprw can you buy valtrex :-OO car insurance quote gssb

แสดงความคิดเห็นโดย : quPFVpYEapD เมื่อวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 : 13.27 น. IP Address : 200.24.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 6

what is prednisone used for 798514 sildenafil citrate next day delivery bvajm how to get prescription accutane 8-)))

แสดงความคิดเห็นโดย : BazDVdUgcufnefuvneS เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2556 : 12.13 น. IP Address : 80.67.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 7

nj car insurance xghi car insurance rates 766 online school 02928

แสดงความคิดเห็นโดย : QrpvCWumMZgcTZBp เมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 2556 : 00.59 น. IP Address : 114.35.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 8

cheap prices on cialis axhl insurance auto ldfp get car insurance quotes lcqdw

แสดงความคิดเห็นโดย : sLqhTEGKCd เมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 2556 : 00.59 น. IP Address : 175.107.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 9

viagra online zcmkog accutane purchase 77374 car insurance quotes %-DD

แสดงความคิดเห็นโดย : xWfmpKidCOiP เมื่อวันที่ : 20 มีนาคม 2556 : 10.05 น. IP Address : 50.193.XXX.XXX

ความคิดเห็นที่ 10

discount auto insurance zgg florida auto insurance xcs zenegra mg dysfunction erectile sildenafil fsry online auto insurance quotes %-P purchase prednisone =OOO auto owners insurance =-D online car insurance mrav

แสดงความคิดเห็นโดย : GGrEwQkFE เมื่อวันที่ : 12 เมษายน 2556 : 16.30 น. IP Address : 81.82.XXX.XXX

กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 18 1 2 3 4 5

แสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ตอบ
รายละเอียด
แนบไฟล์รูปภาพ
กรอกรหัสที่เห็น