test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล)

"กายสงบแล้ว วาจาสงบแล้ว ถ้าใจไม่สงบ มันก็เหมือนเดิม..."


เลือกไฟล์ที่ต้องการรับฟัง


กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 1 1
กัณฑ์ หัวข้อปฏิบัติธรรม เวลา รับฟัง ดาวน์โหลด
1 หน้าที่ทางกาย หน้าที่ทางใจ ๑๗.๔๘
2 สำรวมใจรู้ทันจิต ๑๕ ก.ค.๕๒ เย็น ๔๔.๔๒ นาที
3 พิจารณาอาหาร ๓๐ มิ.ย.๕๒ เย็น ๔๙.๓๘ นาที
4 พิจารณาอาหาร ๓๐ มิ.ย.๕๒ เย็น ๔๙.๓๘ นาที
5 ใจไม่มีเพศ ๒๒ มิ.ย.๕๒ ๑๗.๔๓ นาที
6 อัปปมัญญาไม่มีประมาณ ๑๕ มิ.ย. ๕๒ ๒๑.๐๙ นาที
7 กายคตาสติ ๗ มิ.ย.๕๒ เย็น ๑๓.๒๔ นาที
8 ธาตุกถา ๗ มิ.ย.๕๒ ๐๘.๓๐ นาที
9 สติ ลมหายใจ พุทโธ ๒๓ พ.ค. ๕๒ เย็น ๓๘.๕๖
10 การแก้ปัญหาใจ ๒๓ พ.ค.๕๒ ๒๔.๔๙ นาที
11 ความละเอียดแห่งจิต ๑๖ พ.ค.๕๒ ๔๕.๓๔ นาที
12 วิสาขบูชา ๘ พ.ค.๕๒ เย็น ๑๖.๑๘ นาที
13 อริยทรัยพ์ภายใน ๒๓ เม.ย.๕๒ ๑๑.๓๙ นาที
14 อิทธิบาทฐานแห่งความสำเร็จ ๑๐ พ.ย. ๕๒ เย็น ๔๙.๓๔ นาที