test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

ตารางกิจกรรมประจำปี 2555 วัดสันติธรรม

หมายเหตุกำหนดการนี้อาจเปลี่่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และมติของทางวัด


ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 : 23.20 น.