test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

ชมภาพและอ่านรายละเอียดความคืบหน้าในการก่อสรา้ง พิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ และศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพร

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พระธาตุบูรพาจารย์ได้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือแต่ตกแต่งภายในและวัสดุรองรับพระธาตุ เช่น ผอบแก้ว ป้ายชื่อครูบาอาจารย์ เป็นต้น  และสามารถเปิดให้สาธุชนทั้งหลายได้เข้าสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระธาตุพระสุปฏิปันโน กว่า 200 รายการได้ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี ส่วนชั้นล่างเป็นห้องหนังสือ กำลังจัดเก็บและรวบรวมหนังสือให้เป็นระบบ พร้อมเปิดรับบริจาคหนังสือธรรมะเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านธรรมะสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป  **ส่วนศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  กำลังขึ้นหน้าบรรณ หลังจากนั้นคงจะเสร็จสมบูรณ์ และปัจจุบันสามารถใช้ปฏิบัติกิจสงฆ์ได้แล้ว เช่น เป็นที่ฉันภัตตาหารเช้า แสดงธรรม ประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น (27 ก.ย. 55)