test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

บูรณปฏิสังขรณ์พระสันติเจดีย์ (เจดีย์แห่งความสงบร่มเย็น) มรดกทางวัตถุธรรมของหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร

 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรักษามรดกสมบัติ ของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต และคณะศรัทธาผู้ก่อตั้งวัดสันติธรรมทั้งหลาย 
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณพระสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อฉลอง ๒,๖๐๐ ปี พุทธชยันตี พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรม

โอวาทธรรมของหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร 
บูรณปฏิสังขรณ์คือรักษาดวงตาธรรมไว้ให้ลูกหลาน

อย่าปล่อยวาง เสียจนวัดร้าง โดยไม่มีผู้เอาใจใส่ดำรงศาสนาไว้สืบต่อไปเผื่อชนรุ่นหลัง เมื่อตนยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นที่สักการบูชา ที่ไหน ปรักหังพังก็จงบูรณะขึ้น อย่าปล่อยให้วัดเสื่อมโทรม เป็นการไม่สมควร เมื่อไม่สุดวิสัย ก็จงบูรณะ ไว้ในวัดปฏิสังขรณ์ ไม่ว่าอารามใด ศรัทธาญาติโยมอย่าทิ้ง ดูดายหากทิ้งวัดก็เปรียบเหมือน หากผู้ใหญ่ทิ้งวัด ก็เปรียบเหมือนปล่อยให้เด็กรุ่นหลังตาฟาง ควรพิจารณาไว้บ้าง มิใช่เราจะเมิน  เราบูรณะไว้ ไม่ปล่อยให้เสื่อมโทรม ก็เหมือนดำรงศาสนาไว้ไม่ให้ทำลาย หากเราเคารพบูชา เด็กรุ่นหลังก็มาปฏิบัติตาม เช่น พระอุโบสถ พระพุทธรูป  พระสถูป พระเจดีย์ หากเราปล่อยให้ ทรุดโทรมสูญสิ้นไป ก็เปรียบเหมือนทำลาย ลูกในตาของชนรุ่นหลังดำรงศาสนาไว้เปรียบเหมือนได้เข้าเฝ้าพระองค์ เรียกว่า พวกเราพุทธบริษัทช่วยกันรักษาลูกในตาไว้มิให้เสียหรือเศร้าไป จงพิจารณาไว้ให้ดี ๆ อย่าปล่อยให้หักพังหรือร้างไป การที่เราได้ทะนุบำรุงไว้ในวัด  พระปฏิมากร พระสถูป พระพุทธรูป พระเจดีย์ กุฏิ ศาลา วิหาร สระน้ำใช้ บ่อน้ำรับประทานเป็นสมบัติอยู่ในศาสนา รักษาศีล บริจาคทาน ภาวนาบุญ ในส่วนกุศลนี้ เรียกว่าบุญบารมีเป็นกรรมดี ควรรักษาไว้ อย่าให้ เสื่อมโทรม ทะนุบำรุงไว้มิให้เศร้าหมอง เปรียบเหมือนเราได้รักษาตาของปวงชน ผู้หันเข้ามาหาแสงแห่งดวงธรรม 

พระธรรมเทศนา หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร – หนังสือ พุทธาจาโรลิขิต หน้า ๒๔๘ –๒๕๒