test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

นี่หรือเมืองพุทธ

 


นี่หรือเมืองพุทธ

เกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเรา การฆ่ากัน การชิงทรัพย์ ข่มขืน ฯลฯ ตลอดถึงข่าวพระสงฆ์ทำตัวเสื่อมเสียต่าง ๆ นานา

หรือเมืองพุทธอย่างประเทศไทย อันได้ชื่อว่ารักสงบ จะเป็นเพียงคำโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น.... 


แต่งโดย

เทพพญาแถน

ภาพประกอบจาก Internet


ประเทศไทยเมืองที่ได้ชื่อว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในขณะนี้ แต่เมืองที่ได้ชื่อว่าพุทธนี้กลับเกิดความวุ่นวายมากมาย ทั้งการก่อการร้าย ปัญหาการฆาตกรรม  นักการเมืองโกงกินทุจริตประชาชนขาดระเบียบวินัยตลอดจนพระภิกษุ นักบวชในศาสนาประพฤติตนย่อหย่อนเสื่อมเสีย ฯลฯ เช่นนี้แล้วศาสนาพุทธ จะเป็นศาสนา ที่สอนให้คนทำดี เป็นศาสนาแห่งเหตุผล  หรือ ชวนเชื่อมอมเมาประชาชนเท่านั้น?

 

พระพุทธศาสนามีหลักธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญโดยย่อแล้วมีอยู่ ๓ ประการคือ 


๑. การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 

๒. การทำความดีให้ถึงพร้อม 

๓. การชำระจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส


ซึ่งหากบุคคลเหล่าใดประพฤติปฏิบัติตามย่อมได้รับธรรมเป็นผลสมควรแก่การปฏิบัติธรรมนั้น        

คนไทยที่ได้ชื่อว่าชาวพุทธโดยส่วนมากแล้วนับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษสืบมา  ไม่ได้ทำการศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ตามหลักธรรมคำสอน  ซึ่งแม้แต่เรื่องพื้นฐานง่าย ๆ ก็ไม่เข้าใจ  บุคคลเหล่านี้หากเปรียบกับต้นไม้ก็เสมือนกระพี้ไม้  ส่วนที่เป็นเปลือกเป็นสะเก็ดไม้ที่ใกล้จะหลุดออกเต็มที   ในสมัยก่อนพระพุทธศาสนาได้หยั่งลึกเข้าไปในจิตใจของคนไทย  จนแสดงออกเป็นเอกลักษณ์ของไทยคือ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การมีน้ำใจ  รอยยิ้มอันเอิบอิ่ม  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันอ่อนช้อยงดงาม  ตลอดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แสดงออกมาจนปัจจุบันนี้  และขณะนี้เริ่มจางหายไป  และเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายขึ้น


จากการที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ  ขาดการศึกษานี้จึงทำให้การประพฤติปฏิบัติผิดไป  คนส่วนใหญ่ขาดหลักธรรม  ไม่ได้นำหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้มาใช้ชีวิตประจำวัน  และหลงไปตามกิเลสตัณหา จิตใจคอยคิดแสวงหาเครื่องตอบสนองความอยากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมากมายทำให้ดูแล้วภาพพจน์ชาวไทยในโลโก้ชาวพุทธไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น 

พระพุทธองค์ได้แสดงคุณสมบัติของชาวพุทธไว้ว่า 


๑.มีศรัทธา เชื่อมั่นในการทำความดี ในพระรัตนตรัย

๒.มีศีลบริสุทธิ์ เพราะศีลเป็นเครื่องระงับความชั่วทางกาย และวาจา

๓.ไม่ถือมงคลตื่นข่าว เชื่อตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้

๔.ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระศาสนา เช่นการอ้อนวอนวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย

๕.บำเพ็ญบุญแต่ในพระศาสนา เจริญ ศีล สมาธิ และ ปัญญา อยู่เนืองนิจย์


ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นั้น ไม่มีจำกัดกาล สถานที่ หรือบุคคล เป็นธรรมที่ทันสมัยเสมอ ท้าให้มาพิสูจน์ทุกเมื่อ  ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เฉพาะตน   ผู้ปฏิบัติตามธรรม ๕ ข้อนี้จึงชื่อว่าชาวพุทธอย่างแท้จริง และมีความสุขสงบร่มเย็น ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา จัดการกับปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายต่าง ๆ ดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้ อย่างผู้มีธรรม