test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

สรุปรายชื่อเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 60 องค์ เพื่อประดิษฐานรอบพระธาตุสันติเจดีย์

สรุปรายชื่อ เจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ เพื่อประดิษฐานรอบสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ชื่อผู้จองเป็นเจ้าภาพ
ชั้นที่ 1 พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ทำบุญองค์ละ 45,000 บาท
1.คุณพรพิชญ์ กอวัฒนสกุล และคณะ
2.คุณธันยกานต์ วงษ์อ่อน 
3.อาจารย์ภพ เลาหไพบูลย์ 
4.คุณพงษ์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล
5.คุณโอม วรรณะ 
6.พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจและคณะ
7.คุณวันทนา อาโรร่าและครอบครัว
8.พระถวิล ถิรจิตโต - คุณสุวัชรา จุ่นพิจารณ์และครอบครัว 
9.พระมหาอมรเทพ อมรเทโว – สามเณรราชันย์ ดวงจันทร์โคตร - คุณโจเซฟ คุณวิภารัต โรเซ่ 
10.คุณชินโชติ ทองเสงี่ยม
11.นายชุณห์ - นางรัตนา คมสันติ์วัฒนา
12.นายอิสรา - นางกัญญานี บุญสาธร

ชั้นที่ 2 พระุพุทธรูปปางอุ้มบาตร ทำบุญองค์ละ 45,000 บาท
1.พระสิทธิพงษ์ วิสุทฺธิวํโสและกลุ่มสันติธรรมสัมพันธ์ 
2.คุณศุภิญญา คูซูโนกิและครอบครัว
3.คุณสุพิศ สุภาผลและคณะ 
4.คุณมิ่งมานัส ศิวรักษ์และคณะ 
5.พระฬส สุกิตฺตยานนฺโทและครอบครัว
6.พระครูวิมลธรรมรัต
7.พระมหาไพ ผลปุญฺโญและญาติธรรม
8. คุณพัชราภรณ์-เอกรถ-รณลักษมิ์ เหมนิธิ
9.ครอบครัวศิลานนท์
10.พระครูสิทธิธรรมมงคล วัดมกุฏกษัตริยาราม
11.กลุ่มสันติธรรมร่วมใจ โดยพระชาตรี จารุวณฺโณ
12.คุณลดาวัลย์ ขจรขรรคเพชร

ชั้น 3 พระพุทธรูปปางห้ามญาติ (ปางห้ามพยาธิ) ทำบุญองค์ละ 45,000 บาท
1.คุณสาธิต พงศ์พันธุ์ภักดี ลูกหลานคุณแม่หงอหยุน แซ่ตั้ง และคุณพ่อช่อ แซ่โง้ว อุ๋ยตา อุ๋ยแผ่น กาติ๊บ พร้อมลูกหลาน
2.คุณศรีกาย วงศ์รักษ์ - คุณจันทร์ทิพย์ - คุณพิกุล และครอบครัว
3.คุณเจริญศรี 
4.พระธรรมรินทร์ วรธมฺโม วัดราชผาติการาม
5.คุณพรพิชญ์ กอวัฒนสกุลและคณะ
6.คุณรัชวรรณ สุรวิชัย
7.คุณรัตนาภรณ์ สึคึอิและครอบครัว
8.คุณบัวผิน - คุณกนกวรรณ วงศ์พานิชพร้อมครอบครัว
9.พระพิทักษ์ ฐิตเมโธ - คุณแม่นภาพร พานิชย์พันธ์ - แม่บุญทอง สุริวงษ์
10.ครอบครัวพัวพันธุ์ประเสริฐ
11.คุณธัญณัต ดลรึเดช
12.พญ. ฐิติพร-คุณวรภพ ธาวงค์ และครอบครัว

ชั้นที่ 4 พระพุทธรูปปางรำพึง ทำบุญองค์ละ 45,000 บาท
1.พระพรชัย สุธมฺโม 
2.ท่านอัคคี สุนทรีย์ 
3.ครอบครัวสหภิญโญชนม์
4.พระสุทธิพจน์ สุทฺธิวจโน วัดมกุฏฯ
5.รศ.ปรีชา สุทธปรีดา 
6.ดร.นิตยา ประพุทธนิติสาร 
7.ผศ.ฉวีวรรณ กินาวงศ์ 
8.คุณนริศ บงกชพิสุทธิ์
9. คุณฉันทนา จารุจินดา
10.คุณพนมวัน บุญเรือง พร้อมครอบครัว
11.พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ
12.คุณแม่เรวดี-เสาวนีย์-จิตรลดา โลจนาทรและครอบครัว

ชั้นที่ 5 พระพุทธรูปปางเปิดโลก ทำบุญองค์ละ 90,000 บาท
1.คุณชวินทร์ 
2.คุณกมลวัชร (ต้น) 
3.หลวงปู่อุดม ญาณรโต
4.พระครูวิมลธรรมรัต 
5.แม่ชีปิยาพรรณ-กรองทิพย์-กรองทอง-Stig Dronnen
6.ลูกศิษย์หลวงปู่อุดม ญาณรโต กทม. 
7.ครอบครัวจังหย่งเฮง 
8.คุณอรรถสิทธิ์ ปรีชาบุญฤทธิ์
9.แม่รัชณี – คุณประสิฒ – คุณณฐมน คงคาเจริญและลูก ๆ
10.คุณอนันต์ กุลจลา นายห้างโนรีและลูกหลาน
11.คุณฉันทนา จารุจินดา 
12.ไม่ประสงค์ออกนาม

สภาพพระพุทธรูปรอบพระธาตุสันติเจดีย์ปัจจุบัน

 

 


ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 : 12.40 น.