test วัดสันติธรรม : Santidham : นครเชียงใหม่

เริ่มการบูรณปฏิสังขรณ์ พระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2557

เชิญร่วมสร้างมหากุศล เพื่ออานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต

ร่วมทำบุญบูรณะพระธาตุสันติเจดีย์

ฝากไว้เป็นสมบัติคู่แผ่นดินล้านนาไทย

ประวัติการสร้างพระธาตุสันติเจดีย์

                  วัดสันติธรรม สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของวัดร้างโบราณถึง 2 วัด คือ “วัดย่าผ้าขาว” และ “วัดกุญชร” เมื่อครั้งแรกที่พระเดชพระคุณพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) และคณะศรัทธาชาวเชียงใหม่ ได้มาปักหลักเพื่อสร้างวัดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ ยังปรากฏซากอิฐเนินดินเป็นแนวอุโบสถและเจดีย์เก่าให้ได้เห็นอยู่ จากการศึกษาสามารถประมาณอายุการสร้าง 500 กว่าปี ซึ่งอยู่ในยุคของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ราชวงศ์มังราย แต่เนื่องจากเกิดสงครามจึงได้ถูกปล่อยให้รกร้าง ดังนั้นต่อมาภายหลัง พระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต) และศรัทธาญาติโยมได้มีดำริสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อให้เป็นหลักชัยของวัดสันติธรรม จึงได้ช่วยกันสร้าง “พระธาตุสันติเจดีย์ เป็นเจดีย์เหลี่ยมฐานกว้าง 12 x 12 เมตร สูง 31 เมตร โดยได้สร้างอยู่บนแนวของซากโบราณสถานเดิมโดยประยุกต์แบบมาจากเจดีย์เหลี่ยม วัดกู่คำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นเจดีย์ทรงปราสาทสี่เหลี่ยม เรือนธาตุเป็นแท่ง ซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น แต่ละทิศประดิษฐานพระพุทธรูปในซุ้มจระนำ รวม 60 องค์ ในแต่ละชั้นของ พระธาตุสันติเจดีย์ มีซุ้มจระนำ ด้านละ 3 ซุ้ม มีทั้งหมด 5 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่ประดิษฐานพระปางห้ามพระสมุทร ชั้นที่ 2 เป็นที่ประดิษฐานพระปางอุ้มบาตร ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานพระปางห้ามญาติ ชั้นที่ 4 เป็นที่ประดิษฐานพระปางรำพึง ชั้นที่ 5 เป็นที่ประดิษฐานพระปางเปิดโลก บริเวณมุมเรือนธาตุแต่ละชั้นประดับด้วยสถูปิกะ เจดีย์จำลองทุกมุม ส่วนยอดเป็นบัวกลุ่ม คาดด้วยลูกแก้วอกไก่ ถัดไปเป็นปัทมบาทรับปลียอด และฉัตรโลหะซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า รูปแบบของเจดีย์ เหลี่ยมนั้นรับอิทธิพลมาจากกู่กุด หรือสุวรรณจังโกฏิเจดีย์  วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน อันเป็นสถาปัตยกรรมสมัยหริภุญไชย  จึงนับได้ว่าพระธาตุสันติเจดีย์เป็นเจติยวิหารที่ได้รับการออกแบบให้สืบทอดความงามด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนา เริ่มวางศิลาฤกษ์โดยพันตำรวจเอกนิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2514 เวลา 8.15 น.  พระราชวินยาภรณ์ (พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) ) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2519  พระราชวินยาภรณ์  (พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานทำบุญยกยอดฉัตรสันติเจดีย์

             ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2519 จัดงานทำบุญฉลองพระธาตุสันติเจดีย์ วันที่ 14 มีนาคม มีการเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเบิกเนตรพระที่สร้างใหม่ตรงกลางพระธาตุหันหน้าออก 4 ทิศ

         วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2519 เวลา 19.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสนมหาเถระ) เสด็จเป็นองค์ประธานการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและปูชนียวัตถุไว้ที่ยอดและในองค์พระธาตุสันติเจดีย์ เจริญพระพุทธมนต์และทรงแสดง พระธรรมเทศนาอบรมกรรมฐาน 1 กัณฑ์ ซึ่งพิธีกรรมต่าง ๆ ในการสมโภชพระธาตุสันติเจดีย์นี้ ได้รับการแนะนำจากหลวงปู่ครูบาคำแสน คุณาลงฺกาโร

              เช้าวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2519 ทำบุญตักบาตรและถวายพระธาตุสันติเจดีย์และพระพุทธรูปทั้งหมด

ความสำคัญของพระธาตุสันติเจดีย์

           1.เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

           2.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสนมหาเถระ) เสด็จเป็นองค์ประธานการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

3.สร้างโดยพระมหาเถระรูปสำคัญ คือ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร) เป็นประธานที่ปรึกษาในการก่อสร้าง พระนพีสีพิศาลพิศาลคุณ (หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต) เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง

4.เป็นเจดีย์ที่มีพุทธศิลป์เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งมีอยู่เพียงองค์เดียวในเขตตัวเมืองเชียงใหม่สภาพพระธาตุสันติเจดีย์ในปัจจุบัน

                พระธาตุสันติเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ลายปูนปั้นบางส่วนได้หลุดกะเทาะออกไป ยอดพระเจดีย์รายได้แตกกะเทาะจนมองเห็นโครงเหล็กภายใน ระบบไฟฟ้ารอบพระเจดีย์ได้ถูกตัดขาด ทองจังโกยอดปลีไม่สมบูรณ์ พระพุทธรูปปูนปั้นมีสภาพร้าวรานแตกหักไม่เป็นที่เจริญศรัทธา ภายในห้องโถงมีรอยรั่วทำให้มีน้ำซึมเข้ามา เห็นเป็นรอยด่าง  กระจกช่องลมแตกหลายแห่ง ประตูเลื่อนก็ชำรุด มีตระไคร่น้ำและหน่อโพธิ์ขึ้นกระจายอยู่โดยรอบ

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันบูรณพระธาตุสันติเดจีย์

 

                คณะศรัทธาวัดสันติธรรมในฐานะศิษยานุศิษย์ผู้สืบทอดรักษามูลมรดกที่พระบูรพาจารย์ หลวงปู่สิมพุทฺธาจาโรและหลวงพ่อมหาทองอินทร์  กุสลจิตฺโต ท่านได้สร้างไว้ให้ลูกหลานได้ช่วยกันรักษา จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำการบูรณะพระธาตุสันติเจดีย์ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์งดงามดังเดิม จึงได้มีกำหนดการที่จะเริ่มทำการบูรณปฏิสังขรณ์ ในเดือนมิถุนายน 2557 นี้ งบประมาณดำเนินการ งานโครงสร้างต่าง ๆ และลายปูนปั้น เป็นเงิน จำนวน 8,169,000 บาท ค่าหล่อพระพุทธรูป รอบองค์พระเจดีย์ 3,240,000 บาท  ค่าปูพื้นกระเบื้อง 350,000 บาท ค่าบานประตู 800,000 บาท ค่าปลียอดฉัตร 2,500,000 บาท ค่าตกแต่งภายใน 500,000 บาท  รวม ทั้งสิ้น 15,559,000 บาท

                ใช้เวลาในการบูรณะประมาณ 3 ปี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างมหากุศลร่วมกันบูรณะพระธาตุสันติเจดีย์ให้ยั่งยืนคงถาวรอยู่คู่พระพุทธศาสนา คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินไทยสืบไปรายการร่วมทำบุญ

ที่

รายการ

ราคาทำบุญ

1

ปลียอดเจดีย์พร้อมฉัตร องค์เอก

2,500,000 บาท

2

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ชั้นที่ 1-4 จำนวน 48 องค์

องค์ละ 45,000 บาท

3

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ชั้นที่ 5 จำนวน 12 องค์

องค์ละ 90,000 บาท

4

ซุ้มโขงประดิษฐานพระพุทธรูป จำนวน 60  ซุ้ม

ซุมละ 35,000 บาท

5

เจดีย์บริวาร 20 องค์ พร้อมฉัตร

องค์ละ 45,000 บาท

6

เสาหลัก ซ้าย จำนวน 4 เสา

เสาละ 50,000 บาท

7

เสาหลัก ขวา จำนวน 4 เสา

เสาละ 50,000 บาท

8

เสาปีกนก ซ้าย จำนวน 4 เสา

เสาละ 35,000 บาท

9

เสาปีกนก ขวา จำนวน 4 เสา

เสาละ 35,000 บาท

10

โครงสร้างม้าต่างไหมปีกนก ซ้าย จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 40,000 บาท

11

โครงสร้างม้าต่างไหมปีกนก ขวา จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 40,000 บาท

12

โครงสร้างม้าต่างไหม  จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 80,000 บาท

13

หน้าแหนบปีกนก ซ้าย จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 50,000 บาท

14

หน้าแหนบปีกนก ขวา จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 50,000 บาท

15

นาคทัณฑ์เล็ก ซ้าย จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 5,000 บาท

16

นาคทัณฑ์เล็ก ขวา จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 5,000 บาท

17

หน้าแหนบกลาง จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 100,000 บาท

18

โก่งคิ้วกลาง จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 45,000 บาท

19

โก่งคิ้วปีกนก ซ้าย จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 25,000 บาท

20

โก่งคิ้วปีกนก ขวา จำนวน 4 ชุด

ชุดละ 25,000 บาท

21

ช่อฟ้ามุขทางเข้าเจดีย์ (รวมปราสาทเฟื้อง) จำนวน 4 ช่อ

ช่อละ 150,000  บาท

22

ราวบันไดหางวันปูนปั้น จำนวน  8  ข้าง

ข้างละ 10,000 บาท

23

ซุ้มโขงประตูทางเข้า 3 ซุ้ม

ซุ้มละ 50,000 บาท

24

ซุ้มหน้าต่าง 8 ซุ้ม

ซุ้มละ 45,000 บาท

25

ซุ้มศิลาจารึก 1 ซุ้ม

ซุ้มละ 45,000 บาท

26

กำแพงแก้ว 8 ห้อง

ห้องละ 45,000 บาท

27

โคมไฟมุมกำแพงแก้ว  ลูกใหญ่  4  ลูก

ลูกละ 15,000 บาท

28

โคมไฟรอบกำแพงแก้ว ลูกเล็ก  8 ลูก

ลูกละ 9,000 บาท

29

อิฐมอญ

ก้อนละ 10 บาท

30

ทราย

ลำละ 1,500 บาท

31

ปูน

ถุงละ 150 บาท

   

ผู้สนใจร่วมทำบุญสามารถทำบุญได้ที่สำนักงานวัดสันติธรรมโดยตรง

โทร. 053-221792,087-1933169, เลขา 081-6027500

หรือโอนเข้าธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก ประเภทสะสมทรัพย์

ชื่อบัญชีวัดสันติธรรม (บูรณะเจดีย์)  เลขที่บัญชี 390-4-50371-5

  


ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 : 17.26 น.